រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration
ស្វែងរក

តារាងតម្លៃសេវាវិស័យនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសាលាខេត្តព្រះវិហារ

ដើម្បីបង្ខិតសេវារដ្ឋបាល និងសេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាពិសេសពន្លឿននិតិវិធី និងកាត់បន្ថយកម្រៃសេវាផ្សេងៗ សូមប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសេវាតាមវិស័យនានានៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសាលាខេត្តព្រះវិហារ ។

អត្ថបទទាក់ទង