រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration
ស្វែងរក

អភិបាលខេត្តព្រះវិហារបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺCOVID 19 ខេត្តព្រះវិហារ

អនុវត្តតាមសេចក្ដីសម្រេចលេខ២៩ សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺCOVID19 របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីតាមដាន និងអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានូវការរីករាលដាលវីរ៉ុស ជាសកលនាពេលនេះ ។រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការនេះ ដើម្បីរៀបចំផែនការ ត្រៀមបង្កា តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអនុវត្តនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ។

អត្ថបទទាក់ទង