រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

Preahvihear Administration
ស្វែងរក

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងរៀបចំជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី១១ ចំនួន ៩៥នាក់

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល #ERA #CAREER
រៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី១១
«ជំនាញ»
១. រដ្ឋបាលទូទៅ ៣៥ នាក់
២. សេដ្ឋកិច្ច. ៣៥ នាក់
៣. ការទូត ២៥ នាក់

«វិញ្ញាសា ០៣ ដំណាក់កាល»
១. MCQ និងភាសាបរទេស
២. គណិតវិទ្យា, អធិប្បាយចំណេះទូទៅ និងជំនាញ
៣. សម្ភាសន៍

«ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ ៣១ តុលា ២០១៩»

អត្ថបទទាក់ទង